2020. január 20.    Hétfő    , Fábián és Sebestyén névnapja Vésztő


VésztőNézettség: 4915900

Pénzügyi, Ügyrendi, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság

Feladatai:

 

- ellenőrzi az önkormányzati vagyont, a vagyonnal való   gazdálkodást,

- tájékoztatja tapasztalatairól a képviselő-testületet az éves zárszámadás tárgyalásakor,

- vizsgálja a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást,

- figyelemmel kíséri az önkormányzat gazdálkodását,

- javaslatot tesz hitelek felvételére és pénzügyi átcsoportosításra, a polgármester fizetésére és egyéb javadalmazására,

- véleményezi az olyan határozati javaslatokat, amelyek teljesítése a költségvetésre kihatással vannak,

- véleményezi az éves költségvetési koncepciót, a költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezeteket,

- dönt a közösségi célok támogatásáról,

- ellátja az önkormányzati vagyon hasznosításával, az önkormányzat javára történő ingatlan-vásárlással kapcsolatban hatáskörébe utalt, ill. a képviselőtestület által meghatározott  feladatokat,

- megvizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit és erről jelentést tesz a testületnek,

- nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatát,

- kidolgozza a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát, javaslatot tesz a módosítására, új szabályzat, vagy más önkormányzati rendelet elkészítésére,

- figyelemmel kíséri a képviselő-testület és a bizottságok szabályszerű működését,  valamint az önkormányzati hatósági munkát,

- véleményezi az éves költségvetési koncepciót, a költségvetési rendelet-tervezetet, valamint a hivatal ügyrendjéről szóló  előterjesztéseket,

- előkészíti döntésre a jegyző kinevezésével kapcsolatos ügyeket, ezen belül:

- értékeli a pályázatokat érvényességi szempontból,

- előzetesen meghallgatja a pályázókat,

- javaslatot tesz a kinevezendő vezető személyére.

- eljár a képviselők, ill. a polgármester és alpolgármester vagyonnyilatkozatával kapcsolatos ügyekben,

- a bizottság képviselő tagjai részvételével ellátja a képviselő-testületi üléseken a titkos szavazások lebonyolításával kapcsolatos teendőket. 

- közreműködik az önkormányzati területrendezési és fejlesztési tervek kidolgozásában,

- figyelemmel kíséri a város fejlesztési célkitűzéseinek, területrendezési terveinek megvalósítását,

- véleményezi a költségvetési koncepciót, valamint az éves költségvetésről, zárszámadásról és az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet-tervezeteket,

- javaslatot tehet önkormányzati vagyon elidegenítésére, önkormányzat javára történő vagyonszerzésre,

- véleményezi a természeti- és az építészeti örökség védelméről szóló terveket, koncepciókat, a helyi építési szabályzatot,

- kezdeményezi a városfejlesztést, üzemeltetést is érintő helyi önkormányzati rendeletek alkotását, módosítását, véleményezi ezek tervezetét, figyelemmel kíséri érvényesülésüket,

- kezdeményezi a közterületek elnevezését, valamint az azok elnevezésével és használatával kapcsolatos szabályok módosítását,

- figyelemmel kíséri a város idegenforgalmát.

- a közbeszerzés keretében megvalósuló önkormányzati beruházások, felújítások   és szolgáltatások tekintetében részt vesz a benyújtott pályázatok értékelésében, javaslatot tesz a nyertes pályázó(k)ra a képviselő-testületnek, ill. dönt a Közbeszerzési Szabályzattal hatáskörébe utalt közbeszerzési pályázatok  elbírálásáról,

- figyelemmel kíséri a város lakossága részére különböző közszolgáltatást nyújtó szervezetek, vállalkozók tevékenységét, részt vesz  a közszolgáltatások  minőségének elemzésében, értékelésében, a közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében szükséges javaslatok kidolgozásában.

 

 

Elnök:  Csicsó László 

Tagok: Pappné Csüllög Ildikó

              Barabásné Szabó Zsuzsanna képviselők valamint

              Dráguly Sándor Vésztő, Kossuth utca 41. szám 

              Bagó Zsolt Vésztő, Toldi 12. szám alatti lakosok. 

 
Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]